Video: Yemen’s many shades of Islam – Shaykh Abdul Karim Yahya Interview on CNN


Video: Yemen’s many shades of Islam – Shaykh Abdul Karim Yahya Interview on CNN
Shaykh Abdul Karim Yahya is interviewed in Tarim, Yemen on the day of Eid.

Shaykh Abdul Karim Yahya is interviewed in Tarim, Yemen on the day of Eid.